Hong Kong Social Enterprises Employee Recognition Scheme 2023

員⼯為社企⻑遠發展的寶貴資產,香港社企員⼯嘉許計劃2023旨在表揚員⼯的優秀表現及肯定他們對社企的貢獻。 不論從事飲食、⻑者服務、教育、零售、清潔、環保回收等⾏業的社企,請提名你優秀的員工! 截止提名日期:2023年9月8日(五) 嘉許禮日期及時間:2023年12月7日(四)                                             下午12:30-14:30(暫定): 嘉許典禮及午宴 地點:Club One 維港皇宴(尖東店)                   九龍尖沙咀東部麼地道68號帝國中心1樓 維港廰 (尖東站 P2 出口) 查詢請致電3616 6529 或電郵info@sechamber.hk 提名連結:https://forms.gle/QDnqxGLX1Mw1nLAZ6